خاکستر رویا

زیاددورنیست!یکی دوسال دیگر, دریکی ازهمین شب های بی آلایش تابستان,همدیگررا دوباره می بینیم !لابد همسرم مرا به یک شام عاشقانه در "زاگرس"دعوت کرده است! شاید همسرت تورا میهمان کرده نمی دانم!! اما هرچه هست ,وقتی وارد رستوران می شوم,یک صدای آشنا هوشیارم می کند!از دور می بینمت, نمی بینی ام! لعنت به چشم های نزدیک بینت!!حلقه ای اشکی می دود توی چشمهایم,لابد همسرم صدایم می زند که خیره نمانم! چشم می چرخانم تاکه سیل نشود نگاهم!حتما تو کفش اسپورت پوشیده ای نه به سلیقه ی خودت! حتما من دامن بلندی پوشیده ام نه به سلیقه ی خودم!!لابد همسر مهربانم, برایم تدارکی شاهانه دیده است به سبک خودش!! حتمااز نوازنده ی رستوران می خواهد آهنگ مورد علاقه ام را بنوازد تا برای ثانیه ای ابری شود حال وهوای توهم!!لابد یک سبد رز هلندی نارنجی,ازهمان اصل ها ,گارسون می اورد روی میزمان, و عاشق شیدایم آنرا با عشق تقدیم می کند!لابد همه برایمان دست می زنند! وتو بی تفاوت گوشی ات راچک می کنی!حتما نو عروست رومانتیک بودن مارا به رخت می کشد! اینکه چقدر عشق می چکد ازنگاهمان ویک دفعه از هیجان فریاد می کشد! او,همان شاعری است که برایت شعرهایش رامی خواندم!همان که گفتی قلمش غم دارد و به دل می نشیند!! لابد همسر عزیزت ازخود بی خود می شود!به سمت میزمان می آیدو می خواهد که سلفی بگیرد!! حتما همسر عزیز من کلی ذوق می کند و من یک لبخند کوتاه می زنم!! بعید نیست که عکس را با هول و ولا نشانت بدهد!! و یک لبخند آشنا توراپرت کند به چهار سال پیش میان خاطره های خوشرنگ زندگیمان!!لابد اخم می کنی و برای فرار دستش را می گیری که بروی!! حتما نزدیک میزمان خانومت برایمان آرزوی داشتن خوشبختی به زیبایی گل های رز نارنجی می کند و آقای من مسروراز این دلگرمی آرزویی مشابه برایتان!!لابد از حرص دلت به مرد زندگی من اخم می کنی وباصدای دورگه ی آشنایت می گویی:خوشبختی زود گذری است!!   لابدمی خواهی که کنایه ات بدون جواب نماند !لابد دلت تنگ شنیدن صدایم شده است!! هیچ بعید نیست!! جوابت را با تکان سری بدهم تا آرزو بردل بمانی!!! لابد همسرت غرغر کنان دنبالت می کند!لابدهمسرم از اینکه بدون جواب ماندی دلخوراست!! هیچ بعید نیست آن شب روبه زوال تابستانی هردویمان با شکم گرسنه به تخت هایمان برویم و یک دل سیر (برای خاکستر رویاهایمان, سرنوشت سیاه رنگمان, دل های گیرمان) گریه کنیم...
هیچ بعیدنیست!!
#Morteza_naghavi
?? @dayman1 ♈️

/ 0 نظر / 17 بازدید