زندگی..

زندگی ساختنی است نه ماندنی...بمان برای ساختن و نساز برای  ماندن..منتظر نباش کسی برایت گل بیاورد..خود خاک را زیر و رو کن..بذر بکار..و از ان مراقیت کن..قطعا گل خواهد داد..

/ 0 نظر / 6 بازدید