سیاهی قلب...

سیاهی قلب ما از زیادی گناه کردن است...

 زیادی گناه کردن از فراموش کردن مرگ است.

.فراموش کردن مرگ از زیادی ارزوهاست...

زیادی ارزوها از دوست داشتن دنیاست..

و ددوست داشتن در راس همه ی خطاهاست....

/ 0 نظر / 6 بازدید