آینده

شک نکن
"آینده ای "خواهم ساخت که "گذشته ام" جلویش زانو بزند 


قرار نیست من هم دل کسه دیگری را بسوزانم . . . ! 


بر عکس! 


کسی را که وارد زندگی ام می شود را آنقدر"خوشبخت"می کنم که 


به هر روزی که جای "او" نیستی به خودت"لعنت"بفرستی . . . ! 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید