کاش وقتی یه دوراهی سر راهته راه و تصمیم اشتباهی میگیری 
بشه برگشت راه درسته را رفت...نه توراهی باشی که به گریه هات بخندی...
من باید الان یجای دیگه دیگه میبودم که از خنده گریه کنم..United Kingdom of uk
کاااش...

 تاريخ : ۱۳٩٥/٩/۱۱ | ۸:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : غریبه | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩٥/٩/٧ | ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ | نویسنده : غریبه | نظرات ()
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺷﻐﻠﺶ ‌ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﯼ ﺑﻮﺩ، ﻧﻘﻞ ﻣﯿﮑﺮﺩ:
ﮔﺮﮔﯽ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻗﮑﯽ ﺩﺭ ﺁﻏﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﻥ ﻣﺎ ﺯﺍﯾﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﻮﻟﻪ
ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻭﺍیلِ ﮐﺎﺭ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ!
ﭼﻮﻥ‌ ﺁﺳﯿﺒﯽ ‌ﺑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﻥ ﻧﻤﯿﺮﺳﺎﻧﺪ
ﻭ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﺣﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ‌ﺣﯿﻮﺍﻥ ﻭ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻧﮑﺮﺩیم.
ﻭﻟﯽ ‌ﮐﺎﻣﻼ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻢ.
ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﮔﺮﮒ ‌ﺑﻪ ‌ ﺷﮑﺎﺭ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻣﺮﻏﯽ، ﺧﺮﮔﻮﺷﯽ‌، ﺑﺮﻩﺍﯼ
ﺷﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ‌ﻣﺼﺮﻑ ‌ﺧﻮﺩ ﻭ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ ‌ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ...
ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ‌ﺭﻓﺖ‌ ﺁﻣﺪ ‌ﺍﻭ ﺍﺯ ﺁﻏﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﻥ ‌ﺑﻮﺩ، ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺘﻌﺮﺽ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﻥ ‌ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺸﺪ!!
ﻣﺎ ﺩﻗﯿﻘﺎً ﺁﻣﺎﺭ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﻥ ‌ﻭ ﺑﺮﻩﻫﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ‌ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻭﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮﺍﻇﺐ
ﺑﻮﺩﯾﻢ...
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺰﺭﮒ ‌ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
ﯾﮏﺑﺎﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻏﯿﺎﺏ ﻣﺎﺩﻩﮔﺮﮒ، ‌ﮐﻪ ‌ ﺑﺮﺍﯼ ‌ﺷﮑﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﺑﭽﻪﻫﺎﯼ ‌ﺍﻭ
ﯾﮑﯽ‌ ﺍﺯ ‌ﺑﺮﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﺸﺘﻨﺪ!
ﻣﺎ ﺻﺒﺮﮐﺮﺩﯾﻢ، ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ‌ﭼﻪ ‌ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ؛
ﻭﻗﺘﯽ ‌ﻣﺎﺩﻩﮔﺮﮒ ‌ﺑﺮﮔﺸﺖ ‌ﻭ ﺍﯾﻦ ‌ ﻣﻨﻈﺮﻩ ‌ﺭﺍ ﺩﯾﺪ، ﺑﻪ ‌ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ ﺣﻤﻠﻪﻭﺭ
ﺷﺪ؛
ﺁﻧﻬﺎ ‌ﺭﺍ ﮔﺎﺯ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﯿﺰﺩ ﻭ ﺑﭽﻪﻫﺎ ‌ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ می‌کردند ﻭ ﺟﯿﻎ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪﻧﺪ ‌ﻭ ﭘﺲ‌ ﺍﺯ ﺁﻥ ‌ﻧﯿﺰ، ‌ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ‌ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺯ ‌ﺁﻏﻞ ‌ﻣﺎ ﺭﻓﺖ...

ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ، ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ‌ﺗﻌﺠﺐ ‌ﺩﯾﺪﯾﻢ، ﮔﺮﮒ، ﯾﮏ ‌ﺑﺮﻩﺍﯼ ﺷﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﻧﮑﺸﺘﻪ ‌ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ‌ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺁﻏﻞ ‌ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﻥ ‌ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ و ‌ﺭﻓﺖ!»

ﺍﯾﻦ ‌ﯾﮏ ‌ﮔﺮﮒ ‌ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺧﺼﻠﺖ:
ﺩﺭﻧﺪﮔﯽ، ﻭﺣﺸﯽﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺣﯿﻮﺍﻧﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ.
ﺍﻣﺎ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ، ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﺍﺧﻞ ‌ﺯﻧﺪﮔﯽ ‌ ﮐﺴﯽ ﺷﺪ ﻭ ﮐﺴﯽ ‌ﺑﻪ ‌ﺍﻭ ‌ ﭘﻨﺎﻩ ﺩﺍﺩ ﻭ
ﺍﺣﺴﺎﻥﮐﺮﺩ، ﺑﻪ ﺍﻭ ﺧﯿﺎﻧﺖ ‌ﻧﮑﻨﺪ.
ﻭ ﺍﮔﺮ ﺿﺮﺭﯼ ﺑﻪ ‌ﺍﻭ ﺯﺩ، ‌ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﺪ!

ﻫﺮ ﺫﺍﺗﯽ ﺭﻭ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩ،
ﺟﺰ ﺫﺍﺕ ﺧﺮﺍﺏ...تاريخ : ۱۳٩٥/۸/٢٥ | ٤:٢٧ ‎ق.ظ | نویسنده : غریبه | نظرات ()
⇟حــــالــــم ⇞
مــــــــــثل ♚ گـــرگـــیہ⇨♚
ڪــــہ
خــــــدا
تــــــوبــــہ شــــو قبــــول ڪــــرده
ولـــے مــردم
مـیگــــن :
تــــوبــہ گـــرگــــــ
مـــرگـــــہ

@dayman1


تاريخ : ۱۳٩٥/۸/٢۱ | ٥:٥٢ ‎ق.ظ | نویسنده : غریبه | نظرات ()

فعلا به مدت طولانی پستی گذاشته نمیشود...تاريخ : ۱۳٩٥/۸/٧ | ٧:۱۳ ‎ق.ظ | نویسنده : غریبه | نظرات ()
I don't trust words anymore
I only trust actions
People can pretend
To do a lot without being
Serious about it

دیگه به کلمه ها اعتماد نمیکنم
من فقط عمل ها رو قبول دارم
مردم خیلی ادعا میکنن بدون اینکه جدی باشن راجع بهش


تاريخ : ۱۳٩٥/۸/٥ | ٦:۱٠ ‎ق.ظ | نویسنده : غریبه | نظرات ()
دلیلِ گریه ى هیچ زنى نباش...
این رو وقتى دختر دار شدی میفهمی...


تاريخ : ۱۳٩٥/۸/٥ | ٤:٠٥ ‎ق.ظ | نویسنده : غریبه | نظرات ()
میدانی  تعبیرم از تو چه بود؟
مثل ناخن ترک خورده ام می ماندی…
دلم نمیخواست کوتاهت کنم.
حیفم می آمد...
.طول کشید تا انقدر شده بودی…
خیلی دوستت داشتم...
بودنت به من اعتماد به نفس میداد…
ولی آخر بی اجازه ی من؛
گیر کردی به جایی
و اشکم را در آوردی…
تمام تنم تیر کشید...
دیشب ریشه ات را از ته زدم!
برای همیشه ...💔
برای همیشه...
@dayman1


تاريخ : ۱۳٩٥/۸/٤ | ٦:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : غریبه | نظرات ()
مطالب قدیمی تر
  • گسیختن | فارسی بوک